Panaszkezelés

A VPE Vasúti Pályakapacitást-elosztó Kft. (továbbiakban VPE) tevékenységéhez kapcsolódóan integrált bejelentési rendszert működtet, amelynek keretében a közérdekű bejelentések és panaszok, valamint a szervezeti integritást sértő eseményekre és kockázatokra vonatkozó adatok (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton történő előterjesztésére az alábbi elérhetőséget biztosítja:

panasz--.at.--vpe.hu

Beérkezett bejelentését a VPE megfelelési tanácsadója fogadja és vizsgálja ki.

Ha a közérdekű bejelentését, illetve panaszát nem a VPE jogosult elbírálni, akkor azt annak beérkezésétől számított nyolc napon belül az eljárásra jogosult szervhez tesszük át, melyről egyidejűleg értesítjük az Ön által megadott elérhetőségek valamelyikén.

A bejelentését harminc napon belül bíráljuk el.

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről – az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével – tájékoztatjuk.

A vizsgálat befejezésekor – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a megtett intézkedésről, vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a bejelentőt haladéktalanul értesítjük.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által tett ismételt bejelentés mellőzhető. Az azonosítatlan személy által tett bejelentés vizsgálatát a VPE mellőzi, kivéve, ha annak alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a bejelentő a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül utasítjuk el.

Bejelentése elküldése előtt felhívjuk figyelmét, hogy a Pktv. 3. § (4) bekezdése értelmében, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a közérdekű bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és

  1. ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merült fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adnunk,
  2. alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adnunk.

Tájékoztatjuk, hogy személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük.

A bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait – ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezeljük és az eljárás befejezésével töröljük.

A személyes adatkezeléssel kapcsolatos jogairól a VPE honlapján megtalálható Adatvédelmi tájékoztatóból értesülhet.

A VPE A bejelentések kezelésének rendjéről szóló szabályzata itt érhető el.