2023. március 3.

55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosításaTisztelt Partnereink!

 

  1. február 23-án a Magyar Közlöny 28. számában megjelent az építési és közlekedési miniszter 3/2023. (II. 23.) ÉKM rendelete, ami a vasúti pályahálózathoz történő nyílt hozzáférés részletes szabályairól szóló 55/2015. (IX. 30.) NFM rendelet módosítását tartalmazza. A jogszabály módosítás annak kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, vagyis 2023. március 10-től már a módosított szabályokat kell alkalmazni.

Az alábbiakban röviden összefoglalva igyekszünk segítséget nyújtani a változások bemutatásával.

  • Az értelmező rendelkezések alapján immár nem csak abban az esetben látja el a kapacitás elosztási tevékenységet a VPSZ, ha a pályahálózat működtetője nem független, de országos jelentőségű vasútvonalat működtető független pályahálózat-működtető esetén is.
  • A Hálózati Üzletszabályzat módosításait (annak az egységes szerkezetbe foglalt verzióját) a vasútigazgatási szervnek nem a hatályba lépéskor, hanem a közzétételekor kell elektronikusan megküldeni. (6.§.)
  • Az éves üzemi menetrend tervezet VPSZ honlapon történő publikálásának időpontjai pontosításra kerültek, eszerint az igények benyújtását követő 13. héten kell kihirdetni, majd ezt a tervezetet frissíteni kell az éves igények és az éves pótlólagos igények véglegesítését követő egy héten belül. A jogszabálymódosítás konkretizálta azok körét is, akik számára a menetrend tervezet véleményezése megnyílik. Immár a menetvonal-igénylőn kívül azok is jogosultak erre, akiknek a vasúti szolgáltatások igénybevételére vonatkozó képességét az üzemi menetrend befolyásolhatja. (8.§.)
  • Változik a menetvonal és szolgáltatás igények köre is, az évközi igénytípus megszűnik, gyakorlatilag összevonja a jogszabály az egyedi igényekkel, aminek így a beadási időszaka az éves pótlólagos igények benyújtására nyitva álló határidőt követően, a vonat tervezett közlekedését megelőzően legalább öt napig áll majd fenn. Az egyedi igényeket haladéktalanul, de legkésőbb a vonat indulása előtti 24 óráig kell elbírálni. (13.§.)
  • Az Összehangolási eljárásra vonatkozó értesítés szabálya konkrét kritériumokat fogalmazott meg az alábbi módon:

(2) Az összehangolási eljárásról szóló értesítésben a kapacitás-elosztó szervezet megjelöli a vasúti pályahálózat-kapacitás iránt bejelentett igények ütközésével érintett – igényelt, valamint előzetesen kiosztott – kapacitást, az igénytől eltérően – figyelemmel a 10. § (2) bekezdésében foglaltakra – felajánlott kapacitást, a kiosztás során alkalmazott kritériumokra vonatkozó részletes információkat és az összehangolási eljárás helyét, idejét, valamint az összehangolási eljáráson való részvétel elmulasztásának következményeit.

(2a) A (2) bekezdés szerinti információkat a kérelmező kilétének felfedése nélkül kell megadni, kivéve, ha az érintett kérelmező hozzájárult a (2) bekezdés szerinti információk kiadásához. (15.§)

  • A túlterhelt pályaszakaszokra vonatkozó kapacitás felhasználás vizsgálatakor megszólított, a HÜSZ-ben meghatározott mértékben a fenntartott kapacitást fel nem használó vasúttársaságok a nyilatkozattételi kötelezettségük során ezután már csak az érdekkörükön kívül álló nem gazdasági okra hivatkozhatnak. (16.§.)
  • A kiszolgáló létesítményt üzemeltetők adatszolgáltatási szabályai is pontosításra kerültek annyiban, hogy az EU) 2017/2177 bizottsági végrehajtási rendeletre való konkrét hivatkozás (internetes oldalukon vagy közös internetes portálon) egyértelműsíti az adatszolgáltatás módját, az arra vonatkozó határidőt, és a felelősségi köröket. Amennyiben az adatszolgáltatásra kötelezett nem, vagy hiányosan tesz eleget a kötelezettségének, akkor a kapacitás-elosztó szervezet legalább 15 napos határidővel kéri be a kiszolgáló létesítmény üzemeltetőjétől az adatpótlást. (28.§.)
  • A 34.§.-ban az Európai Unió jogának való megfelelésre vonatkozó felsorolás is kiegészült az alábbiakkal:

(2) Ez a rendelet

a) a vasútiinfrastruktúra-kapacitás kérelmezőire vonatkozó kritériumokról és a 870/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. január 6-i 2015/10/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

b) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv VII. mellékletének felváltásáról szóló, 2017. szeptember 4-i (EU) 2017/2075 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat és

c) a kiszolgáló létesítményekhez és a vasúthoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2017. november 22-i (EU) 2017/2177 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

 

A fenti változásoknak megfelelően a hatálybalépésre időzítve módosítjuk az informatikai rendszereinket és a Hálózati Üzletszabályzat érintett fejezeteit is.Vissza