Hirdetmény
2009 / 125
VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyarország
Szolgáltatás
Tárgyalás nélküli
az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása KÉ
72262000-9
2009/10/23/
22957/2009
2009/11/16/
Közszolgáltató
Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Vállalkozási szerződés vasúti monitoring tevékenységhez kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztésére
Tartalom letöltése PDF-ben

Tartalom:

3 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.
Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757
E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu
AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA
Építési beruházás
A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki
A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________
Azonosító kód_______________________________________
Árubeszerzés
Szolgáltatás x
Építési koncesszió
Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 48.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): VPE Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft. 1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 48.
Címzett: Pákozdi István ügyvezető
Telefon: +36-1-301-9901
E-mail: pakozdii@vpe.hu
Fax: +36-1-332-8025
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vpe.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció a következő címen szerezhető be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű
Közszolgáltató x
Regionális/helyi szintű
Támogatott szervezet [Kbt. 241. § b)–c) pont]
Közjogi szervezet
Egyéb
I.3.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre
I.3.1) A Kbt. VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Általános közszolgáltatások
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Védelem
Szociális védelem
Közrend és biztonság
Szabadidő, kultúra és vallás
Környezetvédelem
Oktatás
Gazdasági és pénzügyek
Egyéb (nevezze meg):
Egészségügy
I.3.2) A Kbt. VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén
Víz
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Villamos energia
[Kbt. 163. § (1) bek.. a) pont]
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]
Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése
[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]
xVasúti szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]
Repülőtéri tevékenység
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Kikötői tevékenységek
[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]
Postai szolgáltatások
[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]
I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Monitoring rendszer fejlesztése
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Építési koncesszió
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés
Adásvétel
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
NUTS-kód
c) xSzolgáltatás
Szolgáltatási kategória 7
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
Magyarország
NUTS-kód HU1, HU2, HU3
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása xDinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban:
A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal és pénznem):
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés vasúti monitoring tevékenységhez kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztésére.
A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározott kötelezettségeket a szerződés aláírásától számított 94 nap időtartamú teljesítési határidőn belül köteles teljesíteni.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72262000-9
További tárgyak:
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) nem
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre
valamennyi részre
II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve)
Vállalkozási szerződés vasúti monitoring tevékenységhez kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztésére, amelynek keretében Vállalkozó az alábbi feladatok teljesítésére köteles:
- a pályavasutaktól érkező teljesítményadatok fogadása, feldolgozása - interfész kialakításával;
- teljesítményadatokat tartalmazó adatbázisok létrehozása;
- terv- és tényadatok elemzésére, összehasonlítására szolgáló definiált lekérdezések, valamint szabadon paraméterezhető felület megvalósítása
;
- a kifejlesztésre kerülő monitoring rendszer üzemeltetéséhez szükséges hardver beszerzése.
II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 94 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozó feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 305. § -ban előírtaknak megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint.
A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 301/A. § (2) és (3) bekezdése irányadó.
III.1.3) A nyertes(ek) által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
Nem követelmény
III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) nem Ha igen, a különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok fennállnak. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. § (1) bekezdésében illetve a Kbt. 61. § (1) bekezdés a)- c) pontjaiban meghatározott kizáró okok fennállnak.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból az olyan Ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), aki, illetve akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állásáról a Kbt. 249. § (3) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 250. § (3) bekezdés h) pontjára tekintettel a Kbt. 96. § (3) bekezdése alapján az eredményhirdetésen az Ajánlatkérő felhívja a nyertes Ajánlattevőt a Kbt. 63. § (2) és (3) bekezdése szerinti igazolások nyolc napon belül történő benyújtására.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (konzorcium esetében a konzorciumi tagnak) illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak csatolnia kell az alábbiakat:
P/1. valamennyi számlavezető pénzintézetnek az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi nyilatkozata egyszerű másolati példány-ban, minimálisan az alábbi tartalommal:
- vezetett bankszámla száma
- mióta vezeti a bankszámlát
- számláján 2008. január 1-jét követően volt-e sorban állás, ha igen, mikor és milyen időtartammal;
P/2. utolsó kettő lezárt üzleti évéről (2007-2008) szóló, a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámoló-jának egyszerű másolata, amennyiben a letelepedésük szerinti ország joga előírja. [Amennyiben letelepedésük szerinti ország joga nem írja elő beszámoló közzétételét, Ajánlatkérő elfogadja az Ajánlattevő, közös ajánlattétel esetén a konzorciumi tag, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó erre vonatkozó egyszerű, könyvelője (könyvvizsgálója) által ellenjegyzett nyilatkozatát is.]
P/3. az elmúlt kettő évben (2007; 2008) évenkénti bontásban a teljes forgalomra (nettó árbevételre) vonatkozó, illetve a közbeszerzés tárgyából (adatbázis és/vagy felhasználói felület fejlesztési és/vagy interfész fejlesztési tevékenység) származó forgalomra (nettó árbevételre) vonatkozó, cégszerűen aláírt nyilatkozat.
A Kbt. 65.§ (3) bekezdése alapján az Ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Az Ajánlattevő ebben az esetben a Kbt. 65.§ (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik, emellett pedig az érintett szervezet azon alkalmasságot, amelyhez erőforrást biztosít, az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni.
A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 66. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Ennek megfelelően az erőforrás rendelkezésre állásának igazolása kizárólag a Kbt. 65. § (4) bekezdés a) pontja alapján történhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P/1. alkalmatlan az Ajánlattevő (konzorcium esetében a konzorciumi tag) illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az Ajánlattevő (konzorcium esetében a konzorciumi tag) illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója bármelyik bankszámláján 2008. január 1. után 30 napot meghaladó sorban állás mutatkozott; (önálló megfelelés)
P/2. alkalmatlan az Ajánlattevő (konzorcium esetében a konzorciumi tag) illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az Ajánlattevő (konzorcium esetében a konzorciumi tag) illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója közül bármelyiknek az adózás utáni eredménye az utolsó kettő lezárt üzleti évének (2007-2008) valamelyikében negatív volt; (önálló megfelelés)
P/3a. alkalmatlan az Ajánlattevő (konzorcium esetében a konzorciumi tag) illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az Ajánlattevő (konzorcium esetében a konzorciumi tag) illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttes teljes forgalma (nettó árbevétele) az előző kettő évben (2007; 2008) évente összesen nem érte el a nettó 60 millió Ft-ot (együttes megfelelés);
P/3b. alkalmatlan az Ajánlattevő (konzorcium esetében a konzorciumi tag) illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az Ajánlattevő (konzorcium esetében a konzorciumi tag) illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttes forgalma (nettó árbevétele) a közbeszerzés tárgyában (adatbázis és/vagy felhasználói felület fejlesztési és/vagy interfész fejlesztési tevékenység) az elmúlt kettő évben (2007; 2008) évente összesen nem érte el a nettó 45 millió Ft-ot; (együttes megfelelés).
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőre (konzorcium esetén valamennyi konzorciumi tagra), illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóra vonatkozóan az alábbi adatokat, tényeket kell az Ajánlatkérő tudomására hozni, illetve az alábbi dokumentumokat kell az ajánlathoz csatolni:
M/1. A Kbt. 67. § (3) bekezdés a) pontja alapján a 2007. január 01-jét követő időszak legjelentősebb, jelen közbeszerzés tárgyában (adatbázis és/vagy felhasználói felület fejlesztési és/vagy interfész fejlesztési tevékenység) teljesített referencia munkáinak ismertetése a Kbt. 68. § (1) bekezdése szerinti formában, minimálisan az alábbi tartalommal:
– a szerződést kötő fél megnevezése, címe, telefonszáma
– a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (cím, telefonszám, esetleg e-mail, fax),
– a referencia tárgyának ismertetése,
– a teljesítés helye,
– a teljesítés ideje,
– nyilatkozat a teljesítés szerződés-szerűségéről,
– ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat megjelölése.
M/2. A Kbt. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, képzettségük ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, melyet az ajánlattevő (konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által cégszerűen aláírt nyilatkozattal, valamint szakmai önéletrajzzal kell igazolni.
A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
– az adott szakember nevét, képzettségét, az általa megszerzett gyakorlat időtartamát.
A szakmai önéletrajzban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni:
- végzettség megjelölése,
- a fejlesztői szakmai gyakorlat ismertetése.
A szakmai önéletrajzhoz mellékelni kell a végzettséget igazoló okirato(ka)t egyszerű másolatban.

A Kbt. 65.§ (3) bekezdése alapján az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Az ajánlattevő ebben az esetben a Kbt. 65.§ (4) bekezdésének megfelelően köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az igazolás az érintett szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatának benyújtásával történik, emellett pedig az érintett szervezet azon alkalmasságot, amelyhez erőforrást biztosít, az ajánlattevővel azonos módon köteles igazolni.

A Kbt. 4. § 3/E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a 67. § (3) bekezdés a) és d)-f) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn.
Ennek megfelelően az erőforrás rendelkezésre állásának igazolása kizárólag a Kbt. 65. § (4) bekezdés a) pontja alapján történhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M/1. alkalmatlan az Ajánlattevő, (konzorcium esetében a konzorciumi tag) illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az Ajánlattevő (konzorcium esetében a konzorciumi tag) illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem rendelkezik 2007. január 1-jét követően, összesen legalább 4 darab, egyenként legalább 15 millió Ft értékű a jelen közbeszerzés tárgya (adatbázis és/vagy felhasználói felület fejlesztési és/vagy interfész fejlesztési tevékenység) szerinti pozitív referenciával; (együttes megfelelés).
M/2. alkalmatlan az Ajánlattevő (konzorcium esetében a konzorciumi tag) illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az Ajánlattevő (konzorcium esetében a konzorciumi tag) illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója együttesen nem rendelkezik legalább 3 fő felsőfokú műszaki végzettségű informatikai fejlesztő szakemberrel, akik közül legalább
1 fő fejlesztő szakember PHP és Postgre SQL vagy PL/SQL programozási nyelvben legalább 3 éves, évente legalább 100 embernap időtartamú fejlesztői gyakorlattal rendelkezik; (együttes megfelelés)
III.2.4) Fenntartott szerződések
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 253. § szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? nem
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás típusa
IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
Tárgyalásos
IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti
Tárgyalás nélküli
x
Tárgyalásos
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint x
xAz alábbiakban megadott részszempontok szerint (a részszempontokat súlyozással kell megadni)
Szempont Súlyszám
Ajánlati ár (nettó Ft) 95
Fizetési határidő (a teljesítéstől számítottan, naptári napban kifejezve) (minimum 30 naptári nap) 5
IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2009/11/16 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00 óra
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (arab számokkal): 30000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fent megjelölt összeghez áfa is járul, vagyis a dokumentáció teljes ellenértéke 30.000 Ft + ÁFA, mindösszesen 37.500 Ft, azaz harminchétezer-ötszáz forint. A dokumentáció ellenértékének megfizetése átutalással történhet a VPE Kft. Unicredit Banknál vezetett 10918001-00000039-75760007 számú bankszámlájára.
Az átutalási dokumentumon a befizetés jogcímét / „Monitoring rendszer fejlesztése” / fel kell tüntetni. A bruttó összeg átutalásának bizonylata szükséges a dokumentáció átvételéhez.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő
Dátum: 2009/11/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2009/11/16 (év/hó/nap) Időpont: 10:00 óra
Helyszín : Szabó és Szomor Ügyvédi Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 55. III.1.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek
A Kbt. 80. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) a szerződés eu alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos?
nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja:
Az ajánlatok benyújtását követő 30. nap 10.00 óra (ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra), helye: Szabó és Szomor Ügyvédi Iroda (1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 55. III.1.)
V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja:
Az eredményhirdetést követő naptól számított 8. nap 10:00 óra (ha ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 10.00 óra).
V.3. 3) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja : (kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli)
V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben)
igen
V.3.4.2) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlattételi dokumentáció a IV.3.3. pontban megjelölt ellenérték átutalása után az ajánlattételi határidő lejártáig átvehető a Szabó és Szomor Ügyvédi Iroda, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 55. III.1. címen munkanapokon 10.00 – 15.00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9.00-10.00 óráig a dokumentáció árának átutalásáról szóló dokumentum bemutatása ellenében.
V.3.5.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont.
V.3.5.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.5.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
A bírálat során az adható pontszám valamennyi részszempont esetében 1-10 pont. Mindegyik részszempont esetében az Ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlati elem 10 pontot kap, a többi arányosan kevesebbet. Mindegyik részszempont esetében Ajánlatkérő négy tizedes jegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Az így kialakuló pontszámot a matematika szabályai szerint két tizedesjegyre kerekíti, majd a kerekített értékeket összeadja. Ez a pontszám lesz az Ajánlattevő végső pontszáma. Azonos végső pontszámok eseten ajánlatkérő a Kbt. 90. § (2)-(4) bekezdéseit alkalmazza. A pontozás módszerének részletezése a dokumentációban szerepel.
V.6) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e?
igen
V.7) Egyéb információk:
1. Jelen közbeszerzési eljárást az Ajánlatkérő a Kbt. 161/A. § alapján, a Kbt. 24. Cím szerinti különös egyszerű közbeszerzési eljárásként folytatja le.
2. Ajánlatkérő a Kbt. 261. § (2) bekezdés h) pontja alapján a Kbt. 83. § -ban foglaltaknak megfelelően teljes körben, szükség esetén akár több alkalommal is biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3. Az Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 71. § (1) bekezdés a)-c) pontjai vonatkozásában. (A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.)
4. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 70. § (2) bekezdése vonatkozásában.
5. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ha nem tartozik a fenti törvény hatálya alá, erről is nyilatkoznia kell.
6. Ajánlatkérő jelen eljárásban az eredményhirdetéskor az összességében második legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőt is megnevezi. Ajánlatkérő a Kbt. 91. § (2) bekezdése a) illetve b) pontja szerinti esetekben a szerződést ezen Ajánlattevővel kívánja megkötni.
7. Az ajánlat minden információt tartalmazó oldalát kitörölhetetlen tintával vagy géppel elkészítve, a fedlappal kezdődő folyamatos sorszámozással, a cégjegyzésre jogosult kézjegyével kell ellátni. Az ajánlatot zárt csomagolásban, magyar nyelven és 4 papír alapú példányban (1 eredeti, 3 másolat) és 1 elektronikus példányban (CD-n vagy DVD-n) kell benyújtani. Az ajánlat minden papír alapú példánya fedlapján szerepelnie kell az „eredeti” vagy a „másolat” megjelölésnek. Eltérés esetén az „eredeti” példány tartalma a mérvadó. A csomagoláson és az ajánlatok fedlapján is fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét, valamint az alábbi megjelölést: „Monitoring rendszer fejlesztése”.
8. Az ajánlatban az oldalszámokkal ellátott tartalomjegyzéket követően a cégjegyzésre jogosult személy aláírásával ellátott felolvasólapot kell becsatolni, amelyen szerepeltetni kell az Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő), illetőleg a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó nevét, székhelyét, telefon és telefax számát, email címét, valamint az ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemeit [Kbt. 80.§ (3) bekezdés]. A felolvasólap Ajánlatkérő által elvárt formáját az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
9. Az ajánlatot olyan kötésben kell beadni, amelyből állagsérelem nélkül lapot kivenni, cserélni nem lehet. Ajánlatkérő önmagában az ún. spirálozást nem tekinti a fenti feltételt kielégítő megoldásnak.
10. Ajánlattevőnek, - konzorcium esetén konzorciumi tagoknak – és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát egyszerű másolati példányban, azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát egyszerű másolati példányban kell az ajánlathoz csatolni, akik az ajánlatot, az abban szereplő nyilatkozatokat szignálják, aláírják. [Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az Ajánlattevő (konzorcium esetén a konzorciumi tag), illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az Ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet cégjegyzésre jogosult képviselőjének felhatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt felhatalmazást szintén csatolni kell egyszerű másolati példányban, melyen szerepelnie kell a felhatalmazott személy aláírás- és szignómintájának is.]
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárás nyelve magyar, melyből következik, hogy nemcsak az ajánlattételnek (ajánlatok elkészítésének), hanem a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar. Ennek alapján az ajánlattevőnek – konzorcium esetén konzorciumi tagoknak – és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek minden nyilatkozatot, hatósági igazolást magyar nyelven vagy magyar fordításban kell benyújtania. A hatósági igazolásokról hiteles fordítás szükséges. Hiteles fordításnak minősül a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT sz. rendelet szerinti hiteles fordítás.
12. Jelen ajánlattételi felhívás III.1.3. pontjához : Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőtől nem követeli meg gazdasági társaság létrehozását, de az ajánlatban utalni kell a közös ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a konzorciumi tagokat, illetve a konzorcium vezető tagját, annak címét, egyéb elérhetőségét. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást (konzorciális szerződés) kell kötniük egymással, melyben szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az ajánlatkérővel való kapcsolatát. A konzorciális szerződést egyszerű másolati példányban csatolni kell az ajánlathoz. A szerződéssel, annak minimális tartalmával kapcsolatos további ajánlatkérői elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
13. Amennyiben az Ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn, úgy Ajánlattevő arról köteles ajánlatában nyilatkozni.
14. Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy a nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötést megelőzően nyilatkoznia kell mindazon gazdálkodó szervezetek köréről, amely(ek) felett az Ajánlattevő a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyást gyakorol, vagy amely(ek) az Ajánlattevő felett többségi befolyást gyakorolnak. Ezen nyilatkozatnak tartalmaznia kell az érintett gazdálkodó szervezet(ek) cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, elérhetőségét.
15. Az eljárásban való részvétel minden költsége az Ajánlattevőt terheli.
16. Ajánlattevőnek – konzorcium esetén a konzorciumi tagoknak – és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy valamennyi pénzforgalmi számlájáról becsatolta jelen felhívás III.2. 2) pontjában a pénzügyi alkalmasság igazolására előírt pénzintézeti nyilatkozatot és ezeken kívül más pénzintézetnél pénzforgalmi számlát nem vezet. (a nyilatkozat ajánlatkérő által javasolt formáját a dokumentáció tartalmazza).
17. Jelen ajánlattételi felhívásban illetve az ajánlattételi dokumentációban nem szabályozott kérdésekben az ajánlattételi felhívás megküldésekor hatályos, közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény az irányadó.
V.8) E hirdetmény feladásának dátuma: 2009/10/20 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 55. III/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 55. III/1.
Címzett: dr. Dányi András
Telefon: +36-1-2695777
E-mail: horvathy.e@szabo-szomor.hu
Fax: +36-1-2692541
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció beszerezhető
Hivatalos név: Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 55. III/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 55. III/1
Címzett: dr. Dányi András
Telefon: +36-1-2695777
E-mail: horvathy.e@szabo-szomor.hu
Fax: +36-1-2692541
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahovÁ az ajánlatokat kell benyújtani
Hivatalos név: Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky út 55. III/1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Szabó & Szomor Ügyvédi Iroda 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 55. III/1
Címzett: dr. Dányi András
Telefon: +36-1-2695777
E-mail: horvathy.e@szabo-szomor.hu
Fax: +36-1-2692541
Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 1 meghatározás
1) A rész meghatározása
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
További tárgyak:
3) Mennyiség vagy érték
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidő feltüntetése
Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (év/hó/nap)
ÉS/VAGY
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információ a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használandó) ----------------------